Department of BioCybernetics and Aerospace Medicine (BICAM) 

National Aviation University

Пропонуємо для обговорення проєкти освітніх програм за якими відбувається навчання на кафедрі БІКАМ:

 Наказ в.о. ректора від 12.01.2021 р. № 009/од про щорічний перегляд освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

Проєкт освітньої програми
Ступінь
Статус
Електронна адреса для пропозицій:
Кінцевий термін подачі пропозицій до проєкту:
Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»
Бакалавр
Введено в дію (наказ від 27.08.21 №447/од)
valentyna.kucherenko@npp.nau.edu.ua
Кучеренко Валентина Леонідівна
21.08.2021
Бакалавр
Заверджено (протокол ВР №4 від 21.04.2021)
valentyna.kucherenko@npp.nau.edu.ua
Кучеренко Валентина Леонідівна
17.03.2021
Магістр
Заверджено (протокол ВР №4 від 21.04.2021)
bikam@i.ua
Кузовик Вячеслав Данилович
03.03.2021
Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Бакалавр
Заверджено (протокол ВР №5 від 27.05.2021)
bikam@i.ua
Монченко Олена Володимирівна
12.05.2021
Магістр
Заверджено (протокол ВР №4 від 21.04.2021)
bikam@i.ua
Кошева Лариса Олександрівна
09.03.2021
 
Опубліковано: 03.02.2021, 13:40
Оновлено: 10.11.2021, 23:56

Зведені дані щодо результатів зустрічей здобувачів вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія, Освітньо-професійної програми «Біомедична інженерія» першого (бакалаврського) рівня зі стейкхолдерами:


Назва установи стейкхолдера

Пропозиції стейкхолдерів

Врахування пропозицій

Протокол зустрічі

1

Національний інститут хірургії та транспланталогії ім. О.О. Шалімова

Запропоновано ввести в освітньо-професійну програму наступні дисципліни: «Основи біохімії», «Анатомія, фізіологія та патологія людини», що надасть здобувачам освіти компетентностей щодо вміння вибирати та рекомендувати відповідне медичне обладнання і біоматеріали для оснащення медичних закладів та забезпечення основних стадій технологічного процесу діагностики, профілактики та лікування.

Пропозицію враховано в першій редакції ОПП 2021 року.

№ 1 від 20.01.2021 р.

 

2

ДП «Техномед Україна»

Запропоновано ввести дисципліну ОК «Експертні системи в медицині» для ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями; у вибірковий компонент – «Медичні системи в санітарній авіації» для отримання компетентностей здобувачами вищої освіти вибирати та рекомендувати відповідне медичне обладнання і біоматеріали для оснащення стаціонарних та пересувних медичних закладів

Пропозицію враховано в першій редакції ОПП 2021 року.

№ 2 від 29.01.2021 р.

 

3

ТОВ «Вектор-Бест-Україна»

1. Для формування компетентності щодо прийняття рішення за результатами вимірювання, контролю, дослідження як біомедичних параметрів, так і характеристик обладнання з підвищеною вірогідністю прийняття правильних рішень запропоновано ввести дисципліну ОК «Основи системного аналізу та прийняття рішення».

2. Враховуючи потреби сьогодення у фахівцях, спроможних технічно експлуатувати, обслуговувати медичне обладнання у сервісних центрах за вимогами споживачів, а також здійснювати технічний супровід медичної апаратури під час її інсталяції та гарантійного обслуговування, запропоновано розширити зміст дисципліни ОК «Системи експлуатації біомедичної апаратури за фактичним технічним станом» введенням матеріалу для набування зазначених компетентностей та відповідно змінити назву дисципліни у редакції: «Технічна експлуатація, сервісне обслуговування та інженерний супровід медичної техніки».

3. На потребу задоволення викликів сьогодення щодо забезпечення якості медичних виробів, здійснення оцінки її відповідності технічним регламентам необхідно сформувати відповідні компетентності здобувачів вищої освіти шляхом запровадження викладання дисципліни ОК «Контроль якості та безпечності медичних виробів».

4. Запропоновано подальшу співпрацю з кафедрою.

Пропозицію враховано та внесено зміни у ОПП та навчальний план

(наказ ректора № 447/од від 27.08.2021 р.)

№ 3 від 19.07.2021 р.

№ 9 від 21.09.2021 р.

4

ТОВ «Центр слухової реабілітації «Аврора»

1. Прийнято пропозицію розширити зміст дисципліни «Основи біохімії» за рахунок розгляду в складі дисципліни основ органічної хімії для більш якісного засвоєння знань з біохімії, викласти назву дисципліни у редакції: «Органічна хімія та біохімія» та залучити для її викладання фахівців з хімії та біохімії.

2. Для кращого розуміння завдань біомедичної інженерії та розуміння її місця у медичній науці започаткувати дисципліни ОК «Вступ до фаху «Біомедична інженерія» та «Пропедевтика медичної науки», що надасть можливість розширити та актуалізувати знання щодо швидкоплинних змін у потребах біомедичній галузі та їх компетентного задоволення.

3. Передбачити у програмах дисциплін ОК «Оброблення біомедичних сигналів», «Біомедичні апарати і системи», «Основи моделювання медико-інженерних процесів» розгляд технологій випромінювання та реєстрації акустичних сигналів, що дозволить здобувачам освіти розуміти та використовувати звукові сигнали як зовнішнього, так і біологічного походження, аналізувати та моделювати їх дію.

4. Досвід роботи з випускниками показав недостатність опанування ними сучасної елементної бази, у зв’язку з чим пропонується ввести для викладання дисципліни ОК з сучасної елементної бази «Аналогові, цифрові та мікропроцесорні пристрої» з розглядом особливостей їх застосування та характерних відмінностей.

5. Для можливості застосовувати сучасні методи та інструменти аналізу, моделювання, проектування та оптимізації характеристик медичних приладів і систем необхідні знання сучасних технологій моделювання та оптимізації параметрів, зокрема графічного програмування, яке має широкі можливості та просту реалізацію. У зв’язку з цим запропоновано введення для викладання дисципліну ОК «Основи графічного програмування».

6. З метою формування відповідних навичок, вмінь і компетентностей та залучення здобувачів вищої освіти для формування конкурентноздатних фахівців на ринку праці України, здійснювати подальше співробітництво з кафедрою (проведення навчальних занять на базі Центру, проходження практик, подальше працевлаштування, підготовка дипломних робіт та проектів).

Пропозицію враховано та внесено зміни у ОПП та навчальний план

(наказ ректора № 447/од від 27.08.2021 р.)

№ 4 від 20.07.2021 р.


№ 5 від 08.09.2021 р.

 

№ 6 від 09.09.2021 р.

5

ДП «Техномед Україна»

Запропоновано подальшу співпрацю у форматі проходження практик та можливості подальшого працевлаштування

 

№ 7 від 13.09.2021 р.

6

ТОВ «Сіменс-Медицина»

Прийнята пропозиція щодо проведення майстер-класів в умовах підприємства, проведення виробничої практики, під час якої ознайомити з технічною документацією на продукцію «Сіменс-Медицина», а також з умовами роботи та вимогами підприємства щодо майбутніх працівників фірми.

 

№ 10 від 20.09.2021 р.

7

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Університет підписав Угоду про співробітництво. Під час плідної спільної праці зі стейкхолдером введено дисципліну ОК «Аерокосмічна медицина та інженерія життєзабезпечення». Фахівці інституту фізіології читають лекції, надають допомогу в організації освітнього процесу, сприяють спільній просвітницькій та науковій діяльності.

Пропозицію враховано та внесено зміни у ОПП та навчальний план

(наказ ректора № 447/од від 27.08.2021 р.)

Угода про співробітництво

8

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Університет підписав Угоду про співробітництво, що створює умови для компетентного вивчення дисциплін ОК «Основи моделювання медико-інженерних процесів», «Інформаційні технології в біомедицині»; фахівці інституту надають консультації здобувачам освіти у оволодінні сучасними технологіями у біомедичній галузі, проведенні навчальної практики.

 

Угода про співробітництво

 

©2022. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu