Історія кафедри

    Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини заснована у 2003 році і з 2010 року здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з освітньо-професійних  програм «Біомедична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та «Біотехнічні та медичні апарти і системи» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Засновник і завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Кузовик Вячеслав Данилович. Член наукової ради МОН України; науковий керівник 9-го напрямку Державної програми досліджень України в Антарктиці; член ради інституту інформаційно-діагностичних систем; член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02; член спеціалізованої вченої ради К 26.062.11. Автор понад 160 наукових та науково-методичних праць, включаючи монографії, підручники, навчальні посібники (у співавторстві).

Викладання навчальних дисциплін усіх блоків навчального плану  забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені та вчені звання, що відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам.

За останні 4 роки науково-педагогічними працівниками кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини опубліковано понад 100 наукових праць, в тому числі 2 монографії, 33 закординних публікації  (з них 20 – у виданнях, що входять до бази даних Scopus або інших науко метричних баз даних). Протягом останніх 4 років науково-педагогічні працівники кафедри стали авторами та співавторами 2 підручників (з грифом МОНУ), 1 навчального посібника з грифом МОНУ, 9 навчально-методичних розробок.

Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти протягом останніх п’яти  років виконували кафедральні НДР 19А/08.01.03 «Методологічні основи оцінки точності результатів випробувань біомедичного обладнання», 33/08.01.03 «Розробка методів оцінки психофізіологічного стану  оператора» та 33/14.01.03 «Розробка методології побудови системи для підвищення вірогідності оцінювання психофізіологічного стану фахівців екстремальних видів діяльності»

З 2005 року кафедра є співорганізатором Міжнародної Антарктичної Конференції (співорганізатор – Національний Антарктичний Науковий Центр України).

До наукової роботи залучаються студенти кафедри, які здобувають наукові результати, доповідають їх на наукових, науково-практичних конференціях та публікують у фахових виданнях.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ) функціонує в Національному авіаційному університеті (НАУ); завідуючий кафедрою, професор, доктор технічних наук Кузовик Вячеслав Данилович