Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Image

КУЗОВИК ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ

Завідуючий кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини.
Доктор технічних наук, професор.
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. Кузовик В.Д. Розробка алгоритму моделювання біологічних параметрів операторів екстремалів методом монте-карло / В. Д. Кузовик, А. Д. Гордєєв, М.А. Назарчук // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №5/1(31). – С. 59–64. – ISSN 2226-3780.
 2. V.D. Kuzovyk, A. D. Gordieiev, The statistical approach for diagnosis and prediction operator’s psychophysiological states // The seven world congress “Aviation in the XXI-st Century: “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 19-21, 2016. – 2016. – P. 1.6.10-1.6.14.
 3. Кузовик В.Д. Статистична обробка параметрів перехідних процесів біоритмів кори головного мозку / В. Д. Кузовик, А. Д. Гордєєв // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №4/2(30). – С. 59–64. – ISSN 2226-3780

Контакти:
e-mail: 
bikam@i.ua
тел.: (044) 406-74-42
Корп. 3, кім. 401

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=UlKB4VcAAAAJ&hl=ru
Image

КОШЕВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доктор технічних наук, професор кафедри БІКАМ.
Автор понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. L. Kosheva, Volodarsky, Z.Warsza, A. Idźkowski. Method of upgrading the reliability of measurement inspection. Іn monograph: R. Jabłoński T. Brezina (Editors) "Advanced Mechatronics Solutions" no 393 of series Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer 2016, pp. 431- 440, ISSN -2194-5357; DOI: 10.1007/978-3 319-23923-1_63.
 2. Кошева Л.О. Метрологія біомедичної апаратури/ Л.О. Кошева, М.Ю. Буриченко: [Навч.посібн.].– К.: НАУ, 2016. – 168 с.
 3. Кошевая Л.А.Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий / Л.А.Кошевая, Е.Т. Володарский: [Монограф.].– Вінниця: ВНТУ, 2013. – 270 с.
 4. Кошева Л.А. Оценивание метрологических характеристик стандартных образцов/ Л.А. Кошевая, Е.Т. Володарский, С.А Гуржий// Метрологія та прилади. – 2017. – №1 – С. 57-62
 5. Кошева Л.О. Основи метрології, взаємозамінність та стандартизація/ Л.О. Кошева: [Навч.посібн.].– К.: НАУ,2018. –230 с.

Контакти:
e-mail: 
l.kosh@ukr.net
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 401а

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=4b8zHKsAAAAJ&hl=ru
Image

ЗОГРАБ'ЯН РУБЕН ОВАКИМОВИЧ

Доктор медичних наук, професор кафедри БІКАМ.
Автор понад 32 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. Зограб’ян Р.О. Клінічний випадок АВ0–несумісної трансплантації нирки у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова / Р.О. Зограб’ян, В.П. Закордонець, А.І. Малик, О.В. Закрутько, Л.В. Тарасенко // Український журнал нефрології та  діалізу. – 2015. – № 4 (48). – С. 45 – 48.
 2. Зограб’ян Р.О. Трансплантація нирки від АВО–несумісного живого родинного донора / Р.О. Зограб’ян // Почки (нирки). – 2015. – № 4 (14). – С. 45 – 49.
 3. Зограб’ян Р.О. Хронічне відторгнення ниркового алотрансплантата / Р.О. Зограб’ян, В.В. Шелест // Почки (нирки). – 2016. – № 2 (16). – С. 40 – 48.
 4. Зограб’ян Р.О. Особливості стану імуної системи в потенційних реципієнтів ниркового трансплантата дитячого віку / Р.О. Зограб’ян, В.П. Закордонець, О.С. Вороняк, А.В. Кубашко, В.Є. Баран // Почки (нирки). – 2017. – Т. 6, № 3. – С. 21 – 25.
 5. Зограб’ян Р.О. Визначення рівня субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові для діагностики хронічної реакції відторгнення ниркових алотрансплантатів / Р.О. Зограб’ян, А.В. Кубашко // Почки (нирки). – 2017. – Т. 6, № 4. – С. 40 – 45.
Контакти:
e-mail: 
88rubenz@gmail.com
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 401а
Image

МОІСЕЄНКО ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Доктор медичних наук, професор кафедри БІКАМ, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги» III-го ступеню.
Автор понад 300 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. The influence of environmental factors and stress on human health and chronic diseases: PPPM lessons from Antarctica /Bubnov Rostyslav V., Moiseyenko Yevhen V., Spivak Mykola Ya. // EPMA World Congress 2017 Predictive, Preventive & Personalised Medicine. MALTA: 14-17 September 2017 // EPMA Journal DOI 10.1007/s13167-017-0108-4 pp. 13-23
 2. Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypotheses for multi-disciplinary prospective studies in the Ukrainian “Akademik Vernadsky” station / Y. V Moiseyenko, V. I Sukhorukov, G. Y Pyshnov, I. M Mankovska, K. V Rozova, O. A. Miroshnychenko, O. E. Kovalevska, S.-A. Y. Madjar, R. V. Bubnov, A. O. Gorbach, K. M. Danylenko, O. I. Moiseyenko // EPMA Journal. - 2016. - Т 7, № 11. - Р. 1-19.
 3. Особенности адаптации человека к условиям Антарктики / Е. В. Моисеенко // Природная среда Антарктики: современное состояние изученности : матер. II Междунар. науч.-прак. конф. (пос. Нарочь, Республика Беларусь, 18–21 мая 2016 г.). - Минск: Конфидо, 2016. - С. 258-264.
 4. Основи психофізіологічних та психологічних досліджень операторів в екстремальних умовах діяльності / О. А. Мірошниченко, Є. В. Моісеєнко, В. А. Литвинов. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11 – 13386 від 20 серпня 2014 року). Підручник. Житомир, «Рута», 2015 – 296 с
 5. Технології медичного обстеження і реабілітації / Кузовик В. Д., Моісеєнко Є. В., Литвинов В. А. - Житомир: Рута, 2014. - 215 с.

Контакти:
e-mail: 
moiseyenkoev@gmail.com
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 422

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=vzLNC_wAAAAJ
Image

ОГОРОДНИК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Доктор медичних наук, професор кафедри БІКАМ, провідний науковий співробітник. Член товариства гепатобіліарних хірургів України та СНД, Європейської асоціації ендоскопічних хірургів.
У 2002 р. під керівництвом М.Ю. Ничитайла захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування механічної жов­тяниці при непрохідності загальної жовчної протоки з застосуванням мініінвазивних технологій». У 2003-му за конкурсом обра­ний на посаду старшого, а у 2007 р. — про­відного наукового співробітника інституту.
Член товариства гепатобіліарних хірургів України та СНД, Євро­пейської асоціації ендоскопічних хірургів, автор більш ніж 170 друкованих праць та 27 винаходів, двох монографій, 5 мето­дичних рекомендацій, член вченої та спе­ціалізованої ради із захисту дисертацій Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, учасник міжнародних з'їздів і конгресів.

Контакти:
e-mail: 
bikam@i.ua
тел.: (044) 406-74-42
Корп. 3, кім. 401

Image

БУЛИГІНА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Медико-статистичний метод та засоби оцінювання професійної придатності операторів екстремальних видів діяльності».

 1. Булигіна О.В. Методика експериментальних досліджень щодо оцінювання професійної придатності операторів транспортних засобів/ О.В. Булигіна// Автошляховик України. Вісник центрального наукового центру транспортної академії України. – 2015. – № 1-2. – C. 9 – 11.
 2. Булигіна О.В. Концепція прогнозування психофізіологічного стану льотного складу
  / О.В. Булигіна, Є.Т. Володарський, О.Б. Іванець// Метрологія та прилади. – 2017. – №2 (50). – С. 47-51
 3. Булигіна О.В. Експлуатація біомедичної апаратури / О.В. Булигіна, В.Д. Кузовик,
  В.Л. Кучеренко.: [Підручник]. – К.: НАУ, 2014.– 310 с.
 4. Булигіна О.В. Техніка експериментальних досліджень/О.В.Булигіна: [Методичні вказівки до виконання домашнього завдання]. К.НАУ, 2015. – 22с.
 5. Булигіна О.В. Оброблення біомедичних сигналів/ О.В. Булигіна, М.В. Архирей,
  М.Ю. Буриченко, Ю.Ю. Онікієнко: [Навч.посібн.].-К.НАУ, 2017.– 208с.
 6. Булигіна О.В. Експертні системи в медицині/ О.В. Булигіна, К.О. Безвершнюк: [Лабораторний практикум].-К.НАУ, 2019. – 48с.
 7. O.Bulyhina,V.D. Kuzovyk, O. Ivanets, Y. Onykiienko, P.F.Kolesnik, W.Wojcik. Complex assessment of the flight crew’s psychophysiological state: Information Technology in Medical Diagnostics II, pp. 78-85.2019 Taylor &Francis Group, London, ISBN 978-O-367-17769-O

Контакти:
e-mail: 
bikam@i.ua
тел.: (044) 406-74-42
Корп. 3, кім. 401а

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=X4qOk3sAAAAJ&hl=ru
Image

БУРИЧЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

 Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1. Буриченко М.Ю. Оброблення біомедичних сигналів / О.В. Булигіна, Ю.Ю. Оникієнко, М.В. Архирей: Навч. посібник. – К.: НАУ, 2017 – 208 с.

2. Буриченко М.Ю. Метрологія біомедичної апаратури/ М.Ю. Буриченко, Л.О. Кошева: [Навч.посібн.].– К.: НАУ, 2016. – 168 с.

3. Статистична динаміка систем управління / Блохін Л.М., М.Ю. Буриченко, Н.В. Білак, Ю.М Безкоровайний, О.П. Кривоносенко: Підручник. – К.: НАУ, 2014. – 300 с.

4. Буриченко М.Ю. Аналітичне конструювання вимірювальних систем. Спектральні алгоритми / В.М. Азарсков, М.Ю.Буриченко, О.М.Савінов, О.А Сущенко : Навч. посіб. Київ: НАУ, 2002. – 88 с. 88 с.

5. Буриченко М.Ю. Базові алгоритми статистичної динаміки (модуль І) /Блохін Л.М., Кривоносенко О.П., Ю.М. Безкоровайний: Навч. посіб. К.: НАУ, 2007. – 108 с.

 Контакти:

e-mail: bikam@i.ua
тел.: (044) 406-74-42
Корп. 3, кім. 401а

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=_dwz9NoAAAAJ&hl=ru
Image

ДЕЙНИЧЕНКО АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Завідувач кабінетом рентген-ендоскопічних та ендобіліарних методів лікування.
З жовтня 2004 р. і по теперішній час працює на посаді лікаря хірурга кабінету рентген – ендоскопічних та ендобіліарних методів лікування.
Крім практичної роботи активно займається науково-дослідною роботою, є автором та співавтором понад 30наукових праць та винаходів.
В 2007 році – стажування в  м. Сеул (Південна Корея) з питань ендоскопічної хірургії.
В 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Атипова ендоскопічна папілотомія в лікувально-діагностичному алгоритмі обструкції дистального відділу загальної жовчної протоки». 

 

Контакти:
e-mail: 
bikam@i.ua
тел.: (044) 406-74-42
Корп. 3, кім. 401а

Image

ІВАНЕЦЬ ОЛЬГА БОРИСІВНА

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Закінчила у 2001 році Національний авіаційний університет за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. Основні навчальні дисципліни: «Конструювання біомедичної апаратури», «Інформаційні технології в медицині», «Фізико-теоретичні основи конструювання».

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1). Kuzovyk V., Bulyhina O., Ivanets O., Onykiienko Y., Kolesnic P., Wojcik W., Nuradilova D. Complex assessment of the fight crew’s psychophysiological state. / Information technology in Medical Diagnostics II.- 2019 – р.77-85 // doi.org/10.1201/9780429057618. Scopus

2). Іванець О.Б., Висоцька Я.С.Моісеєнко В.С. Методи оцінювання гомеостазу. Вісник інженерної академії України. – 2018. – №4 – С. 130-135.

3). Іванець О.Б.,Архирей М.В., Дацюк О.М.Системи візуального моніторингу в медицині. Проблеми інформатизації та управління. – 2015. – Вип. 2 (50). – С. 47-51.

4). Іванець О.Б.,.Буриченко М.Ю.Підхід до оцінювання якості медичних послуг. Метрологія та прилади.–2019. – №3 (54). – С. 41-45. Index Copernicus

5). Іванець О.Б.,Архирей М.В., ХристенкоА.О., Діхтярук О.В.Невизначеність результатів випробувань інфузійних насосів. Проблеми інформатизації та управління. – 2015. – Вип. 2 (50). – С. 22-26.

6). Ivanets O., Arkhyrei M.Reducing uncertainty in health systems. Електроніка та системи управління – 2014. - Вип. 3 (41) . – С. 114-117.

7). Іванець О.Б., Гнатюк Г.В., Архирей М.В.Метод оцінювання адапатційних можливостей антарктичних зимівників. Вісник інженерної академії України. – 2018. – №1 – С. 135-139

 Контакти:

e-mail: bikam@i.ua
тел.: (044) 406-74-42
Корп. 3, кім. 401а

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=CNqct5kAAAAJ&hl=ru
Image

КУЧЕРЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Закінчила у 2005 році Національний авіаційний університет за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи». Основні навчальні дисципліни: «Системи експлуатації біомедичної апаратури», «Технології обслуговування та ремонту медичної електронної апаратури», «Забезпечення надійності функціонування біомедичної апаратури»

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1. Кучеренко В.Л. Експлуатація біомедичної апаратури (з грифом МОНМС України)./В.Д. Кузовик, В.Л. Кучеренко, О.В. Булигіна: [Підручник.]. – К.: НАУ, 2014. – 310 с.

2. Кучеренко В.Л. Технології обслуговування та ремонту медичної електронної апаратури. /В.Д. Кузовик, Є.В. Моісеєнко, В.Л. Кучеренко, А.О. Горбач: [Навч.посібн.].- К.:НАУ, 2019.– 224 с.

3. Кучеренко В.Л. Основи оцінки технічного стану електронної апаратури./ В.Д. Кузовик, В.Л. Кучеренко, О.В. Булигіна: [Конспект лекцій]. – К.: НАУ, 2010. – 116 с.

4. Кучеренко В.Л. Шляхи забезпечення ефективності експлуатації транспортних засобів спеціального призначення. // Автошляховик України. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – 2015. – Вип.1-2. – С. 35-38.

5. Кучеренко В.Л. Структура формування та перетворення інформаційного ресурсу в інформаційній технології технологічного процесу ремонту медичного обладнання. // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – №1/2 (21). – С. 22-26.

 Контакти:

e-mail: bikam@i.ua
тел.: (044) 406-74-42
Корп. 3, кім. 401а

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=PcP7CM4AAAAJ&hl=ru
Image

МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1.   Мельников О.В. Моделювання еталонного кардіосигналу в медичних експертних системах. Тези доповіді на VII Міжнародній антарктичній конференції, м. Київ, НАУ, 16-18 травня 2017 р: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2017. c–231-232.

2.   Melnykov O. Object optimal control system analytical design. Term paper manual /Методичні рекомендації до виконання курсової роботи. - К.: НАУ, 2013.- 40 с.

3.   до виконання курсової роботи. - К.: НАУ, 2012.-24 с.

4.   Melnykov O. Fundamentals of motion control systems of aircraft. Term paper manual / Методичні рекомендації

5.   Мельников О.В. Схемотехніка радіоелектронних апаратів. Розрахунок безстрансформаторного підсилювача біомедичних сигналів: методичні рекомендації до курсової роботи з навчальної дісципліни «Схемотехніка радіоелектронних апаратів»/ укладач: Мельников О.В. – K.: НАУ, 2017. - 30   с.

Контакти:
e-mail: 
Melnykov_@ukr.net
тел.: (044) 406-71-86
Корп. 3, кім. 422

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=19OENXQAAAAJ&hl=ru

Image

МОНЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

 Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.
Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1.   Improvement of ultrasonic testing method for materials with significant attenuation / O.Derhunov, Yu.Kuts, O. Monchenko, S.Shengur, Y.Oliinyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 – 1/9(91) 2018.–P.54

2.   Акустична система виявлення витоків рідини в трубопроводах/ О.В. Монченко, Є.І. Мазуренко  // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2018)»: матеріали тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 10–12 трав. 2018  р.). – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2018. – Т. 2. – С. 171-173.

3.   Аналіз ультразвукових перетворювачів для діагностики печінки / О.В. Монченко, Д.О. Немоловська // Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси» (ІІРТК-2015), Київ, 18-19 травня, 2015 р. – С. 118.

4.   Задачі ультразвукової діагностики суглобів та м'якотканинних компонентів в педіатрії / О.В. Монченко, Книшук К.М. // Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси» (ІІРТК-2015), Київ, 18-19 травня, 2015 р. – С. 121.

5.   Аналогові та цифрові вимірювальні прилади / Єременко В.С., Монченко О.В.  // Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2018. – 151 с.

Контакти:
e-mail: 
monchenko_olena@ukr.net
тел: (044) 406-71-86
Корпус 3, кім. 422

GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=XE4jQIsAAAAJ&hl=ru

Image

БЕЗВЕРШНЮК КАРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Асистент кафедри БІКАМ.

З вересня 2018 р. і по теперішній час-здійснює підготовку PhD з «Телекомунікацій та радіотехніки» під керівництвом проф.,д.т.н. Кузовика Вячеслава Даниловича.

Автор 20 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. Безвершнюк К.О., Булигіна О.В., Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експертні системи в медицині» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» . – К.: НАУ, 2019. – 64 с.
 2. Безвершнюк К.О.,Іванець О.Б., Булигіна О.В. Метод прогнозування розвитку захворювань// Вісник інженерної академії України, випуск №2, –К., 2018.–  С.147-152
 3. Безвершнюк К.О., Кузовик В.Д. Методика оцінювання психофізіологічних параметрів рівня втоми кори головного мозку антарктичних зимівників//«Technical Using  of Measurement – 2019» : V Всеукраїнська науково-технічна конференція  у царині метрології; 29 січня-02 лютого 2019р. : тези доп. –м. Славське., 2019.–  С.
 4. Безвершнюк К.О., Іванець О.Б., Музичук О.М. Система прийняття рішень щодо виду реабілітації для учасників АТО//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2019»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 4– 6 квітня 2019 р.: тези доп. –К., 2019.–  С.
 5. Безвершнюк К.О., Мельников О.В., Кулинич В.М Імітаційне моделювання в біокібернетиці//«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 9 Міжнародна науково-практична конференція; 15 - 16 травня 2019 р.: тези доп. – м. Чернігів., 2019.–  С.
Контакти:
e-mail: 
Karina.tyshkovets@i.ua
тел.: (044) 406-71-86
моб.: +38(099)561-60-79
Корп. 3, кім. 422
GoogleScholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=VgUoEuEAAAAJ
Image

ІВАНЕЦЬ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ

 

Завідуючий лабораторії кафедри БІКАМ

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти:
e-mail: 
bikam@i.ua
тел.: 406-71-86

Корп. 3, кім. 423а

Image

КЛЮЗКО ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

 

Зам. завідуючого лабораторії кафедри БІКАМ

 

 

 

 

 

 

 

Контакти:
e-mail: 
bikam@i.ua
тел.: 406-71-86

Корп. 3, кім. 423а

©2021. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина Олексіївна

Main Menu