Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

АРХИРЕЙ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
АРХИРЕЙ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНААсистент кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини

E-mail: maryna.arkhyrei@npp.nau.edu.ua

Телефон 066-064-95-10

Корп.3, кім.401-а

Посилання на профілі:

Публікації та патенти

50 публікацій наукового та науково-методичного характеру, серед яких 1 навчальний посібник. Деякі публікації останніх років:
 1.  Архирей М.В., Іванець О.Б., Гнатюк Г.В. Метод оцінювання адаптаційних можливостей організму антарктичних зимівників Вісник інженерної академії України. – 2018. – Вип.1. –С. 135-139
 2. Архирей М.В., Іванець О. Б., Мельников О. В.,  Якимець І. В. Модель прийняття рішень щодо функціонального стану складних об’єктів Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Хмельницький.–2020.–Вип.2(66). – С.21-29
 3. Архирей М.В., Іванець О. Б., Мельников О. В.,  Якимець І. В. Підвищення достовірності оцінювання інформаційних параметрів адаптаційного потенціалу за рахунок використання карт Хоттелінга Наукоємні технології. - 2021. - № 1(49). - С. 71 - 76. DOI: 183 72/2310-5461.49.15292
 4. Архирей М.В., Буриченко М.Ю.Булигіна О.В. Оникієнко Ю.Ю.  Оброблення біомедичних сигналів Навчальний посібник для студентів спеціальностей 163 і 172– К.: НАУ, 2017.– 208 с.
 5. Архирей М.В., Іванець О.Б.,  Інформаційні технології в бомедицині Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 163. К.–:2022.–28с
 6. Архирей М.В, Іванець О.Б., . Інформаційні технології в бомедицині Лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти спеціальності 163. К.–:2022.–60 с.
 7. Архирей М.В. , Буриченко М.Ю., Іванець О.Б., Оброблення біомедичних сигналів Лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти спеціальності 163. К.–:2022.–60 с.
 8. Arkhyrei M. Assessment of complex objects based on information parameters “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем” Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. м. Чернігів. 26-27 травня 2021 року. С.157-158

Нагороди, сертифікати підвищення кваліфікації

Стажування

2021 р. – Стажування у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова (Тема: Особливості  використання медичних інформаційних систем в умовах медичного закладу)

Освіта та кар'єра 

закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

2006

2006

аспірант кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

асистент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

2009

Освітня та наукова діяльності

Відомості про захист дисертації:
-
Викладає лабораторні роботи з наступних курсів:
Наукова діяльність:
Наукові інтереси:
Міжнародна діяльність:

Досягнення у професійній діяльності

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;
 1. Архирей М.В., Іванець О. Б., Мельников О. В.,Якимець І. В. Модель прийняття рішень щодо функціонального стану складних об’єктів Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Хмельницький .–2020.–Вип.2(66). – С.21-29
 2. Архирей М.В., Іванець О. Б., Мельников О. В.,Якимець І. В, Підвищення достовірності оцінювання інформаційних параметрів адаптаційного потенціалу за рахунок використання карт Хоттелінга Наукоємні технології. - 2021. - № 1(49). - С. 71 - 76. DOI: 10.183 72/2310-5461.49.15292
 3. Archurei M. Information indicators of assessment of biological objects. Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology, April, 20-22, 2021
 4. Archurei M. Assessment of complex objects based on information parameters “Comprehensive quality assurance of technological processes and systems ”Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. Chernihiv. May 26-27, 2021.
 5. Архирей М.В., Іванець О. Б., Гнатюк Г.В. Метод оцінювання адаптаційних можливостей організму антарктичних зимівників Вісник інженерної академії України. – 2018. – Вип.1. – С. 135-139
 6. Архирей М.В., Іванець О.Б., Буриченко М.Ю., Братко В.Ю. Особливості використання методів нелінійної динаміки для обробки біомедичних даних. Наукоємні технології. 2022. N4(56):С.364-372 ISSN 2075-078.
наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування
Керівництво студентами, що брали участь у конференціях:

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)