Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

БЕЗВЕРШНЮК КАРИНА ОЛЕКСІЇВНА
БЕЗВЕРШНЮК КАРИНА ОЛЕКСІЇВНАСтарший викладач кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини

E-mail: karyna.bezvershniuk@npp.nau.edu.ua

Телефон +38099-561-60-79

Корп.3, кім.420

Посилання на профілі:

Публікації та патенти

35 публікацій наукового та науково-методичного характеру, серед яких 2 навчальних посібника. Деякі публікації останніх років:

Є співавтором методичних розробок кафедри, а саме: лабораторний практикум «Експертні системи в медицині»; методичні рекомендації до виконання домашньої роботи і самостійної роботи з дисципліни «Експертні системи в медицині»; навчальний посібник «Основи біокібернетики»;  методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт ОС Бакалавр «Біомедична інженерія»; методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт ОС Магістр «Біомедична інженерія»; методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи біокібернетики»; методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи моделювання медико-інженерних процесів»

Нагороди, сертифікати підвищення кваліфікації

Стажування

 1. "Національний інститут хірургії та трансплантології ім О.О.Шалімова, Звіт про підвищення кваліфікації, тема "Сучасні технології експертних систем медичного призначення ", з 08.10.2018-06.11.2018
 2.  "IBRLPNT Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян", тема "Міжнародне підвищення кваліфікації для магістрів, аспірантів та ад’юнктів (вебінар) на тему: "Використання можливостей хмарних сервісів для магістрів та аспірантів"". Сертифікат серія ES №6124/2021 від 17.05.2021 р
 3.  Міжнародне підвищення кваліфікації «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» (Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019), організоване науково-дослідним інститутом Люблінського науково-технічного парку та Громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян» з 20.06.2022 по 27.06.2022. Сертифікат серія ES №96404/2022 від 27.06.2022 р
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Освіта та кар'єра 

диплом магістра видано закладом: Національний авіаційний університет, Рік закінчення: 2017, Спеціальність: Біотехнічні та медичні апарати і системи, Кваліфікація: науковий співробітник (електроніка, телекомунікації )інженер-дослідник, диплом магістра з відзнакою  М17 № 034530

2017

2018

асистент та аспірант кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини НАУ

старший викладач кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

2022

Освітня та наукова діяльності

Відомості про захист дисертації:

Активна робота над дисертацію на здобуття освітньо-наукового ступнння PhD в галузі «Телекомунікації та радіотехніка» на тему «Біотехнічна система оцінювання рівня втоми кори головного мозку операторів екстремальних видів діяльності».

Протягом звітного періоду:

 • Опубліковано 28 наукових праць ,з них 4 у фахових виданнях, та 2 в науко-метричній базі Scopus.
 • Видано авторське свідоцтво у співавторстві на комп’ютеризовану інформаційну систему психофізіологічного відбору операторів екстремальних видів діяльності (А.с. № 66533, Заявл. №66931 від 12.05.2016р.; Опубл. №66533 від 11.07.2016р.)
 • Впроваджено результати наукових досліджень в Інституті Фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України (2018 рік).
Викладає наступні навчальні дисципліни:
Наукова діяльність:
Наукові інтереси:
Міжнародна діяльність:

Досягнення у професійній діяльності

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;
 1. Безвершнюк К.О., Булигіна О.В., Іванець О.Б., Метод прогнозування розвитку захворювань. Вісник інженерної академії України. – 2018. – №2 – С. 147-151. (У фаховому виданні).
 2. Bezvershnuik KO,. Bulygina ОV, Kuzovik VD, Establishment of reference intervals blood parameters wintering operators based measurement uncertainty./ Proceeding of CAOL*2019 International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers with UM*2019 XVI Scientific Workshop “Measurement Uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects” Sozopol, Bulgaria. September 6 – 8, 2019. – С.728-731 (978-1-7281-1814-7/19/31.00 c 2019 IEEE) Scopus
 3. K. Bezvershnyuk, V. Kuzovik, O. Bulygina, R.Dzierżak, N. Denissovac, O. Kulakova. Synthesis of the process of evaluation of psychophysiological parameters of antarctic winterers/ The Summer XLIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments,-Wilga 2019-27.05.19-02.06.19. Proc.SPIE vol.11176.
 4. К. Bezvershnuik, O. Melnykov, The computer simulation features in modern biotechnical systems /ISSN 1990-5548 Electronics and Control Systems 2021. N 1(67): 72-78 (У фаховому виданні)
 5. Безвершнюк К.О., Кузовик В.Д., Методологія оцінювання психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності. Наукоємні технології – 2022 –Том 55 № 3 (2022) – С. 47-55. (В редакції у фаховому виданні).
наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);
наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);
наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
Керівництво студентами, що брали участь у конференціях:

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)