Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

КУЗОВИК ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ
КУЗОВИК ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ Професор кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини

E-mail: viacheslav.kuzovyk@npp.nau.edu.ua

Телефон 406-71-98

Корп.3, кім.421а

Публікації та патенти

Автор понад 180 публікацій наукового та науково-методичного характеру, серед яких 3 авторських прав, підручники – 2, навчальні посібники - 5. Деякі публікації останніх років:
 1. Kuzovyk V., Bulygina O., Ivanets O., Onykiienko Y., Kolesnic P., Wojcik W, Nuradilova D. Complex assessment of the flight crew’s psychophysiological state./ Information Technology in Medical Diagnostics II С. 78-85// doi.org/10.1201/9780429057618. ISBN 9780367177690. Scopus
 2. Vyacheslav Kuzovik, ОlenaBulygina, Olga Ivanets, Iryna Gerasymova, Ruslan Sopivnyk, Zbigniew Omiotek, AinurKozbakova. Methodology for flight crew psycho-physiological status forecasting Proceedings Paper/ Proc. SPIE. 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019// 111762E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2536416 Scopus
 3. Kuzovik VD, Ivanets O.B., Boichenko S.V., Kosheva L.O. Methodological aspects of evaluating a homeostasis of a biological object./ Proceedings of XІV International Conference on Modern Achievements of Science and Education, September 26 – October 3, 2019, Netanya, Israel, ISBN 978-966-330-352-9, – С.19-22 Scopus
 4. Кузовик В.Д., МоісеєнкоЄ.В., КучеренкоВ.Л., ГорбачА.О. Технології обслуговування та ремонту медичної електронної апаратури. Навчальнийпосібник:К - НАУ,2019. – 224 с.
 5. Кузовик В.Д., Булигіна О.В., Безвершнюк К.О. Основи біокібернетики. Навчальний посібник:К - НАУ,2022. – 256с.
 6. Кузовик В.Д., Безвершнюк К.О. Вступ до фаху "Біомедична інженерія". Навчальний посібник:К - НАУ,2022. – 222 с.
 7. Кузовик В. Д., Моісеєнко Є. В., Мірошниченко О. А., Мадяр С. А., Розова К. В., Ковалевська О. Е., Моісеєнко О. І., Пишнов Г. Ю. Технології діагностики та прогнозу психофізіологічного статусу для відбору фахівців до роботи в екстремальних умовах» Методичні рекомендації. Житомир, «Рута», 2019.- 40 с.
 8. Кузовик В. Д., Монченко О.В. Лабораторний практикум «Електронні прилади». – К.: НАУ, 2021. – 50 с.
 9. Кузовик В.Д., Безвершнюк К.О. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни "Основи біокібернетики"– К.: НАУ, 2022. – 32с.
 10. Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л. // Технічна експлуатація, сервісне обслуговування та інженерний супровід медичної техніки // Методичні рекомендації до виконання курсової роботи– К.: НАУ, 2022. – 32с.(в редакції).
 11. Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л. // Основи оцінювання технічного стану біомедичної апаратури // Методичні рекомендації до виконання курсовоїроботи– К.: НАУ, 2022. – 32с. (в редакції).

Нагороди, сертифікати підвищення кваліфікації

Стажування

Національний інститут хірургії та трансплантології імО.О. Шалімова, Звіт про підвищення кваліфікації, тема "Аналіз біомедичних методів та засобів процесу трансплантації нирки", 07.05.18р., 6 кредитів (180 годин).

Ветеран НАУ, нагороджений на 75-річчя з дня народження 25.09.2020р.

Image

Подяка Міністерства освіти і науки 2021р.:

Image
Image
Image
Image

Освіта та кар'єра 

закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю спеціальність "технічна експлуатація авіаційних приладів електроустаткування літаків", присвоєно кваліфікацію інженера-електрика, Ч№630341;

1969

1990

завідувач кафедри експлуатації електрифіцированих систем аеропортів;

професор  кафедри авіаційних приладів, вимірювальних систем та метрології

1998

2003

засновник та завідувач кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)  ( по 18.06.2021р.), професор;

професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини НАУ;

2022

Освітня та наукова діяльності

Відомості про захист дисертації:

Кандидат технічних наук, тема "Оцінка технічного стану електричного обладнання" ТН № 011755 26 січня 1977 року, виданий рішенням Ради Київського Вищого військового авіаційного інженерного училища 29 червня 1976р. (Протокол №4). Доцент, кафедра електрообладнання літальних апаратів, ДЦ №039416, рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР від 17 вересня 1980 року (протокол №37д/з). Доктор технічних наук, тема"Методологія оцінки ефективності експлуатації електронного устаткування повітряних суден" , Москва ДП № 010926, рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР від 15 листопада 1991г. (Протокол №41д/71). Атестат професора ПР № 001237, Київ, кафедри електрифікованих систем аеропортів, рішенням вченої Ради Київського інституту цивільної авіації від 22 жовтня 1993 року (протокол №8).

Викладає наступні дисципліни:
Наукова діяльність:
Наукові інтереси:
Міжнародна діяльність:

Досягнення у професійній діяльності

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;
1. Kuzovyk V., Bulygina O., Ivanets O., Onykiienko Y., Kolesnic P., Wojcik W, Nuradilova D. Complex assessment of the flight crew’s psychophysiological state./ Information Technology in Medical Diagnostics II С. 78-85// doi.org/10.1201/9780429057618. ISBN 9780367177690. Scopus
2. Vyacheslav Kuzovik, ОlenaBulygina, Olga Ivanets, Iryna Gerasymova, Ruslan Sopivnyk, Zbigniew Omiotek, AinurKozbakova. Methodology for flight crew psycho-physiological status forecasting Proceedings Paper/ Proc. SPIE. 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019// 111762E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2536416 Scopus
3. Kuzovik VD, Ivanets O.B., Boichenko S.V., Kosheva L.O. Methodological aspects of evaluating a homeostasis of a biological object./ Proceedings of XІV International Conference on Modern Achievements of Science and Education, September 26 – October 3, 2019, Netanya, Israel, ISBN 978-966-330-352-9, – С.19-22 Scopus
4. Kuzovyk V.,Gordieiev A., Burdenyuk I. Bioingeeniring system for professional recruiting and prediction of changes in the body of extreme activities operators./ Informa-tion technology in Medical Diagnostics II.- 2019 – р.59-67 // doi.org/10.1201/9780429057618.
5. Kuzovik VD, Bezvershnuik KO, BulyginaОV,. Establishment of reference intervals blood parameters wintering operators based measurement uncertainty./ Proceeding of CAOL*2019 International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers with UM*2019 XVI Scientific Workshop “Measurement Uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects” Sozopol, Bulgaria. September 6 – 8, 2019. – С.728-731 (978-1-7281-1814-7/19/31.00 c 2019 IEEE) Scopus
6. V. Kuzovik, O. Bulygina, K.Bezvershnyuka, R.Dzierżakb, N. Denissovac, O. Kulakovad. Synthesis of the process of evaluation of psychophysiological parameters of antarctic winterers/ The Summer XLIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments,-Wilga 2019-27.05.19-02.06.19. Proc.SPIE vol.11176.
7. КузовикВ.Д., ЯковенкоД.К., МонченкоО.В., ТищенкоЄ.О. Метод протезування передпліччя з використанням нейронної  мережі/ Біомедична інженерія та електроніка. – 2021. – № 1(26); URL: http://journals.uran.ua /biofbe /article/view/229267 (дата звернення: 18.04.2021). doi:10.6084/m9.figshare.14254193
наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);
наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;
виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)