Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

МОНЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
МОНЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНАДоцент кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини

Публікації та патенти

Автор понад понад 100 наукових праць, в.т.ч. 2 навчальних посібники, 2 монографії, 6 патентів України. Деякі публікації останніх років:
  1. Monchenko Development a mathematical model of acoustic signals for the implementation of a universal leak detection method / O.Monchenko, Y.Kutniak, G.Martyniuk, N.Marchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 – 2/5(104) 2020.–P.72 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.201110  Видання входить до  наукометричної бази Scopus.
  2. О. Монченко Метод протезування пердпліччя з використанням нейронної мережі / Кузовик В.Д., Монченко О.В., Яковенко Д.К., Тищенко Є.О. // Біомедична інженерія та електроніка. – 2021. – № 1(26); URL: http://journals.uran.ua/biofbe/article/view/229267 (дата звернення: 18.04.2021).doi:10.6084/m9.figshare.1425419 Категорія В
  3. О.Монченко Покращення технічних характеристик приладу для усунення дефектів шкіри / Монченко О.В., Мовчан Н.С., Чубко Л.С., Марченко Н.Б., Ковтонюк І.Ю. // Біомедична інженерія і технологія. Категорія В.   Подано до друку.

Нагороди, сертифікати підвищення кваліфікації

Стажування

Стажування: Національний інститут хірургії та трансплантології ім.. О.Шалімова (2020рік) Тема стажування: Особливості експлуатації медичного обладнання в умовах медичного закладу

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Освіта та кар'єра 

НТУУ «КПІ», Приладобудівний факультет, кафедра приладів та систем неруйнівного контролю для  технічної  та медичної діагностики,  спеціальність: Магістр з приладобудування. 

1996

2002

ТОВ «Діагностичні прилади», інженер.

Національний авіаційний університет,  асистент кафедри інформаційно-вимірювальних систем

2005

2010

Національний авіаційний університет,  доцент кафедри інформаційно-вимірювальних систем

Національний авіаційний університет,  доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини 

2018

Освітня та наукова діяльності

Відомості про захист дисертації:

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію . Тема: Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів (Спеціальність 05.11.13 –  прилади і методи контролю та визначення складу речовин)

У 2012 році  присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційно-вимірювальних систем

Викладає наступні дисципліни:
Наукова діяльність:
Наукові інтереси:
Міжнародна діяльність:

Досягнення у професійній діяльності

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) O. Monchenko  Improvement of ultrasonic testing method for materials with significant attenuation / O.Derhunov, O. Monchenko, Yu.Kuts, S.Shengur, Y.Oliinyk// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 – 1/9(91) 2018. / –P.54 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.122858 Видання входить до  наукометричної бази Scopus.

2) O. Monchenko The development of methods for determining vibration stochastic fields of technological complexes / N.Marchenko, O. Monchenko, G.Martyniuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 – 1/9(97) 2019.–P.38   DOI: 10.15587/1729-4061.2019.155839   Видання входить до  наукометричної бази Scopus.

3) О. Монченко Підвищення достовірності виявлення сигналів ультразвукової луна-імпульсної товщинометрії за їх значного загасання / Ю.В.Куц, О.В. Монченко, Ю.А. Олійник, О.Д. Близнюк // Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №2, 2019. С.13-17   У фаховому виданні.

4) O.Monchenko Development a mathematical model of acoustic signals for the implementation of a universal leak detection method / O.Monchenko, Y.Kutniak, G.Martyniuk, N.Marchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 – 2/5(104) 2020.–P.72  DOI: 10.15587/1729-4061.2020.201110  Видання входить до  наукометричної бази Scopus.

5) О. Монченко Багаторівневі системи моніторингу та діагностики як конструктивний розвиток  інтелектуальних інформаційних систем / Н.Марченко, О.Монченко, Г.Мартинюк // Вчені записки Таврійського національного університету ім.. В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки.  Том 32 (71) №1 2021. Частина 1. – С. 123

6) О. Монченко Метод протезування пердпліччя з використанням нейронної мережі / Кузовик В.Д., Монченко О.В., Яковенко Д.К., Тищенко Є.О. // Біомедична інженерія та електроніка. – 2021. – № 1(26); URL: http://journals.uran.ua/biofbe/article/view/229267 (дата звернення: 18.04.2021).doi:10.6084/m9.figshare.1425419   Категорія В

7) О.Монченко Покращення технічних характеристик приладу для усунення дефектів шкіри / Монченко О.В., Мовчан Н.С., Чубко Л.С., Марченко Н.Б., Ковтонюк І.Ю. // Біомедична інженерія і технологія. Категорія В.   Подано до друку.

наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);
наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;
проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік
Керівництво студентами, що брали участь у конференціях:

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)