Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини заснована у 2003 році і з 2010 року здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з освітньо-професійних  програм «Біомедична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та «Біотехнічні та медичні апарати і системи» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Засновник і завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Кузовик Вячеслав Данилович.

Член наукової ради МОН України; науковий керівник 9-го напрямку Державної програми досліджень України в Антарктиці; член ради інституту інформаційно-діагностичних систем; член спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02; член спеціалізованої вченої ради К 26.062.11.

Автор понад 160 наукових та науково-методичних праць, включаючи монографії, підручники, навчальні посібники (у співавторстві). Є автором понад 2 підручників, 5 навчально-методичних посібників, 2 авторських свідоцтва.

Image
Image

Сфера наукових інтересів пов'язана з розвитком методів аналізу та синтезу технологічних процесів виробництва як в авіації, так і в біомедикотехнічної галузі України. Під його безпосереднім керівництвом розвивається ряд пріоритетних напрямків досліджень: синтез технологічних процесів виробництва та експлуатації біомедичних комплексів; створення єдиної в полі економіки Держави системи обслуговування і ремонту медичного обладнання; синтез комп’ютеризованих інформаційних систем; проблеми дослідження психофізіології людини.

Сьогодні активно працює над проблемами розроблення методології оптимального синтезу системи експлуатації біомедичних комплексів; алгоритмізації процесів реабілітації операторів, які працюють в екстремальних умовах; дослідження динаміки процесу перетворення ресурсних потоків в технологічних процесах виробництва; методика побудови рентабельних технологічних процесів обслуговування та ремонту медичного обладнання. Під його керівництвом функціонує науково-дослідна лабораторія медичної і психофізіологічної реабілітації екстремалів.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини (випускова кафедра) має потужний штатний професорсько-викладацький склад. На кафедрі працюють 2 професори, доктори технічних наук, штатні співробітники; 3 доктори медичних наук, з них 2 заслужених діяча освіти, 1 доктор технічних наук, старший науковий співробітник, що працюють за сумісництвом та 5 кандидатів технічних наук, з них 4 мають вчене звання доцента штатних співробітників та 1 кандидат медичних наук та 1 кандидат педагогічних наук, що працюють  за сумісництвом.
Високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти забезпечують професори кафедри Кузовик В.Д та Кошева Л.О. 83 % від загальної кількості науково-педагогічних працівників кафедри складають викладачі з науковими ступенями та званнями. Усі науково-педагогічні працівники працюють на кафедрі за постійним місцем роботи, таким чином, частина викладачів, зайнятих на постійній основі, становить 70 %.

Випускова кафедра забезпечує навчальний процес для освітньо-професійних програм «Біомедична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та «Біотехнічні та медичні апарати і системи» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Навчальна робота проводиться у відповідності до плану роботи кафедри.

 

Image
Image

Викладання навчальних дисциплін усіх блоків навчальних планів освітньо-професійних програм «Біомедична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та «Біотехнічні та медичні апарати і системи» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені та вчені звання, що відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам.

З 2005 року кафедра є співорганізатором Міжнародної Антарктичної Конференції (співорганізатор – Національний Антарктичний Науковий Центр України).

За останні 4 роки науково-педагогічними працівниками кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини опубліковано понад 100 наукових праць, в тому числі 2 монографії, 33 закордонних публікації (з них 20 – у виданнях, що входять до бази даних Scopus або інших науко метричних баз даних). Протягом останніх 4 років науково-педагогічні працівники кафедри стали авторами та співавторами 2 підручників (всі з грифом МОНУ), 1 навчального посібника з грифом МОНУ, 9 навчально-методичних розробок. 

Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти протягом останніх п’яти  років виконували кафедральні НДР 19А/08.01.03 «Методологічні основи оцінки точності результатів випробувань біомедичного обладнання», 33/08.01.03 «Розробка методів оцінки психофізіологічного стану  оператора» та 33/14.01.03 «Розробка методології побудови системи для підвищення вірогідності оцінювання психофізіологічного стану фахівців екстремальних видів діяльності».

Під керівництвом завідувача кафедри професора Кузовика В.Д. працюють 3 аспіранти, 2-є захистили кандидатські дисертації. До наукової роботи залучаються студенти кафедри, які здобувають наукові результати, доповідають їх на наукових, науково-практичних конференціях та публікують у фахових виданнях.

©2021. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина Олексіївна

Main Menu