Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини заснована у 2003 році. З 2010 року здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати і системи» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», а з 2012 року –  підготовку здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми «Біомедична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія».

Засновник – доктор технічних наук, професор Кузовик Вячеслав Данилович.

В період з 2013 року і до тепер під керівництвом професора Кузовика В.Д. на кафедрі інтенсивно проводиться підготовка висококваліфікованих кадрів: захищена одна докторська дисертація та вісім кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.11.17 “Біологічні та медичні прилади і системи”, серед яких чотири дисертації виконано під науковим керівництвом професора Кузовика В.Д. 

Image
Image

Завідувач кафедри БІКАМ з липня 2021 року-доктор технічних наук, професор Кошева Лариса Олександрівна. Автор понад 170 наукових та навчально-методичних публікацій, включаючи монографії, підручники, навчальні посібники. Сфера наукових інтересів – метрологія та метрологічне забезпечення вимірювань, випробувань і контролю, зокрема, у біомедичній галузі; методи статистичного опрацювання результатів експериментальних досліджень.  З 2012 року є дійсним членом Академії метрології України, керівником напряму «Метрологія в медицині та фармакології», членом двох спеціалізованих вчених рад по присудженню вчених ступенів: Д64.827.01 ( НЦ «Інститут метрології», (Харків) і Д26.052.02 (НТТУ «КПІ» (Київ) за спеціальністю 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення», з 2021 року – членкіня ГО «Асоціація біомедичних інженерів та технологів». Сьогодні працює над науковою проблемою розроблення методів персоніфікованого оцінювання стану здоров’я людини для впровадження «концепції здоров’я» у систему охорони здоров’я України. 

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини (випускова кафедра) має потужний штатний професорсько-викладацький склад. На кафедрі працюють 3 професори, з них 2 д.т.н. 1 к.т.н, 4 доценти, к.т.н., старший викладач та асистент. Високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти забезпечують професори кафедри Кузовик В.Д та Кошева Л.О.
75 % від загальної кількості науково-педагогічних працівників кафедри складають викладачі з науковими ступенями та званнями, що відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам. Усі науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені та вчені звання,працюють на кафедрі за постійним місцем роботи.
Кафедра активно співпрацює зі стейкхолдерами, які задіяні у навчальному процесі кафедрі, проведенні навчальних та виробничих практик, стажуванні викладачів, беруть участь у роботі державної атестаційної комісії, обговорюють зміст освітньо-професійних програм, консультують, надають поради та побажання при розробленні навчальних програм дисциплін, здійснюють керівництво кваліфікаційними (дипломними) роботами студентів.

Image
Image

Це співробітники академічних інститутів – Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України,  Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, ДТ Укрметртестстндарт, з якими кафедра має підписані Угоди про співпрацю. Активну участь у життєдіяльності кафедри беруть наші випускники, які займають провідні керівні посади на ТОВ «Вектор-бест-Україна», ТОВ «Реабілітаційний центр слуху «Аврора», ТОВ «Сіменс-Медицина» , «Здраво» тощо, які надають можливість студентам попрацювати на сучаному медичному обладнанні, проводять майстер-класі, знайомлять з потребами сучасного ринку медичного обладнання та вимогами до працівників фірм.

Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти протягом останніх п’яти років виконували кафедральні НДР 19А/08.01.03 «Методологічні основи оцінки точності результатів випробувань біомедичного обладнання», 33/08.01.03 «Розробка методів оцінки психофізіологічного стану оператора», 33/14.01.03 «Розробка методології побудови системи для підвищення вірогідності оцінювання психофізіологічного стану фахівців екстремальних видів діяльності» та 52-2021/14.01.03 «Технології оцінювання та підвищення якості біомедичних об’єктів різної природи»

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)