Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

МОІСЕЄНКО ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Image

Посилання на наукові профілі:

http://irbis-nbuv.gov.ua/

ID: 0001549

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Викладає на кафедрі наступні навчальні дисципліни:

1.Анатомія, фізіологія та патологія людини

2. Технології біомедичного обстеження та реабілітації

3. Основи клінічної інженерії

Результати професійної наукової та/чи виробничої діяльності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus , Web of Science Core Collection;

1. Features of heart rate variability in humans during wintering in the Antarctica. / Moiseyenko Y. V., Lutsenko D.G., Danylenko K. M., Babiychuk G. O., Shylo O. V. // J. CRYOLETTERS, VOLUME 39, ISSUE 1. ISSN 0143-2044. YEAR 2018. - p. 87-88

2. Sleep-activity one year monitoring during residence at the ukrainian antarctic station “Akademik Vernadsky”: A pilot study. / Moiseyenko Y. V., Lutsenko D. G., Shylo O. V., Danylenko K. M., Babiychuk G. O. // J. CRYOLETTERS, VOLUME 39, ISSUE 1. ISSN 0143-2044. YEAR 2018. - p. 96-97

3. Medical and Physiological Studies at the Ukrainian Antarctic Station. / Yevgen Moiseyenko, Stefan-Arpad Madjar, Olena Kovalevska, Anna Berezkina. // Abstract Proceedings Open Science Conference 19 – 23 June 2018 Davos, Switzerland Fri_172_ME-2_998.р.2131

4. АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОРІВНЕВИХ МЕХАНІЗМІВ АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ АНТАРКТИКИ. ./ МОІСЕЄНКО Є. В., РОЗОВА К. В., ЯНЧИЙ Р. І..// Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (Присвячено 135-річчю від ня народження А.О. Сапєгіна) том 23, Київ – 2018. С. 219-226

5.Oxygen Supply System Management in an Overweight Adult after 12 Months in Antarctica // Yevgen Moiseyenko, Maria Radziejowska, Paweł Radziejowski and Michał Zych//Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4077. https://doi.org/10.3390/ijerph18084077

6. Sleep in Antarctica: from the Sleep Disturbances Towards All the Challenges. // Moiseyenko Y., Shylo O., Lutsenko D., Lutsenko O. Babiychuk G. // Problems of Cryobiology and Cryomedicine, (2020) 30(1), 3-23. https://doi.org/10.15407/cryo30.01.003

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ АНТАРКТИКИ ПО МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТРОМБОЦИТІВ. Моісеєнко Євген Васильович; Розова Катерина Всеволодівна. Патент на корисну модель: 139185, 26.12.2019, бюл. № 24

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Технології обслуговування та ремонту медичної електронної апаратури. / Моісеєнко Є. В., Кузовик В. Д., Кучеренко В.Л., Горбач А.О. //Навчальний посібник. К. НАУ, 2019. - 224 с.

ОСНОВИ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДОЛАЗНИХ СПУСКІВ: [навчальний посібник] / [Є.В. Моісеєнко, І.С. Трінька]. К.: 2022 – 247 с.

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Науковий керівник напрямку медико - біологічних досліджень на українській антарктичній станції «Академік Вернадський»

Науковий керівник напрямку медико - фізіологічних досліджень Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 1002)

Член Науково-Технічної Ради «Антарктика» при МОН України

Член редакційної ради журналів «Український антарктичний журнал» та «Експедиція».

Постійний член Вченої Ради Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

Член Координаційної Ради (КР) з питань реабілітації учасників АТО при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (Голова КР, заступник голови ВР з питань охорони здоров’я народний депутат Сисоєнко І.В.)

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

Постійний представник України в міжнародному комітеті з питань охорони здоров’я в Антарктиці (MEDINET) з 2002 року

Представник України у міжнародному науковому комітеті по антарктичним дослідженням (The Scientific Committee on Antarctic Research) у постійній групі по наукам про життя (Standing Scientific Group on Life Sciences (SSG-LS) з 2014 року - http://www.scar.org/ssg-ls/ls-members;

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

Наукове консультування Національного Антарктичного Наукового Центру МОН України протягом 23 років.

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

Член комітету ВАФК (Всеукраїнська асоціація курортологів та фізіотерапевтів)- Інновації у медико-психологічній реабілітації учасників бойових дій та постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій (клінічна настанова) // Михайлов Б. В., Богомолець О. В., Вінічук Н. О., Возніцина К. Б., Гайсак М. О., Зайцев Д. В., Жолобов В. М., Лемко І. С., Лупей-Ткач С. І., Мадяр С. А., Мірошниченко О. А., Моісеєнко Є. В., Семикопна Т. В., Сердюк О. І., Сичевський А. С. / Під заг. ред. проф. Б. В. Михайлова. / –Харків - Київ: «Укрпрофоздоровниця» 2019.–152 с.

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

Близько 40 років.

ГОЛОВКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор пед. наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Викладає на кафедрі наступні навчальні дисципліни:

 1. Основи матеріалознавства і біосумісність
 2. Основи біофізики та біомеханіки
 3. Біомедична сенсорика

Результати професійної наукової та/чи виробничої діяльності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus , Web of Science Core Collection;

 1. Holovko Mykola, Kryzhanovskyi Serhii, and Matsyuk Viktor, Using digital technologies to study the behavior of rubber balloons. Phys. Educ. 57, 2022, 1–7. https://doi.org/10.1088/1361-6552/ac8466 (Scopus);
 2. Головко М.В., Крижановський С.Ю., Мацюк В.М. Самостійна робота з використанням хмаро орієнтованих технологій як засіб розвитку цифрової компетентності магістрів фізики. Інформаційні технології і засоби навчання, 2022, Том 90, No4. С. 102–117. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4919. (фахове видання, категорія "А", WOBS);
 3. Головко М.В. Підручник як складник методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики /Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов].- К.: Педагогічна думка, 2018.- Вип. 20.- С. 62-74 (фахове видання, категорія "Б");
 4. Golovko M., Topuzov О. Strengthening the competence orientation of the contents of school natural science education as a key to successful socialization of a personality // Education: Modern Discourses.- № 2.- 2019.- С. 131-140. (фахове видання категорії "Б");
 5. Головко М.В. Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: професор Олександр Кияшко як автор оригінального підручника фізики для української школи. Проблеми сучасного підручника. 2020. № 24. С. 35-46. (фахове видання, категорія "Б");
 6. Головко М.В. Особливості формування та реалізації базового курсу фізики. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. Вип. 28, 2022. С. 26–35 (фахове видання, категорія "Б")

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

 1. Головко М.В., Крячко І.П. Астрономія. Навчальний посібник. — Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2018. — 272 с. (З грифом МОН України).
 2. Головко М.В. Фізика. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / авт. Головко М.В., Мельник Ю.С., Непорожня Л.В., Сіпій В.В.- К.: Педагогічна думка, 2018.- 256 с. (З грифом МОН України).
 3. Головко М.В. Фізика і астрономія. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / авт. Головко М.В., Крячко І.П., Мельник Ю.С., Непорожня Л.В., Сіпій В.В.- К.: Педагогічна думка, 2019.- 288 с. (З грифом МОН України).
 4. Головко М.В. Становлення та розвиток теорії і методики навчання фізики в Україні (40-і роки XVII ст. – 30-і роки XXст.) : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2020. 480 с.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня

Захист докторської дисертації за спеціальністю 13.00.02 — теорія та методика навчання (фізика) 2021 р.

6)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (прізвище, імя, по батькові дисертанта, здобутий науковий ступінь, спеціальність, назва дисертації, рік захисту, серія, номер, дата, ким виданий диплом )

Білецький В.В. 13.00.02 (теорія та методика навчання (фізика)). Наказ МОН України від 18.12.2018 № 1411.

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.10 в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)». Наказ МОН України № 530 від 06 червня 2022 р.

 1. Слободянюк І.Ю., 01.07.2019; Миколайко В.В., 13.11.2019. Спеціалізована вчена рада Д 26.053.06 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)).
 2. Одарчук К.М., 26.06.2015; Муравський С.А., 04.01.2016. Спеціалізована вчена рада К 23.053.04 в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)).

Участь у атестації наукових працівників як офіційного опонента:

Новікова І.М. (30.09.2021). Спеціалізована вчена рада К 26.003.10 в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Яковишена Л.О. (26.01.2021). Разова спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.009 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Член редакційних колегій наукових видань, включених до переліку фахових видань України:

 1. «Український педагогічний журнал», збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника», журнал « Комп'ютер у школі та сім'ї».
 2. Член редакційної колегії іноземного рецензованого видання « Халел Досмухамедов атендагы Атырау мемлекеттiк университетiнiц Хабаршысы. Fылыми журнал», Атырау, Казахстан.

3.Член редакційних колегій наукових фахових видань «Український педагогічний журнал», збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника».

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Holovko M., Holovko S., Zhuk Y. The influence of gender factor on development of stereotypical image of a specialist (lawyer) of future profession in students. Universal journal of educational research, Volume 8(5), рр.1810-1820 (DOI: 10.13189/ujer.2020.080517) (індексується наукометричною базою даних Scopus).
 2. Уроки PISA-2018 : методичні рекомендації / кол. авт.: Головко М.В., Васильєва Д.В., Жук Ю.О., Козленко О.Г., Науменко С.О., Новосьолова В.І. / Інститут педагогіки НАПН України.- Київ : Педагогічна думка, 2020.- 96 с.
 3. Головко М.В. Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: професор Олександр Кияшко як автор оригінального підручника фізики для української школи. Проблеми сучасного підручника. 2020. № 24. С. 35-46.
 4. Головко М.В. Особливості формування базових знань зі створення штучних органів у курсі біофізики та біомеханіки. Modern research in world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference‖ (August 7-9, 2022) . SPC ―Sci-conf.com.ua. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 182-184.
5. Головко М. В. Сучасне біоматеріалознавство у підготовці майбутніх біоінженерів. The 4 th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (July 10-12, 2022). SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 2017—2019.

КОВТУН СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Посада: доцент

Вчений ступінь: доктор техн. наук

Вчене звання: старший науковий співробітни

 • Викладає наступні навчальні дисципліни: Інтернет речей у медицині і безпровідні мережі

З 2003 р. працює на наукових посадах в установах Національній академії наук України, доктор технічних наук, старший дослідник.

Впродовж більше 10 років Ковтун С.І. співпрацювала з підприємствами національного Космічного Агентства України (ДКБ «Південне», ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова») та ПАТ «ХАРТРОН».

Результати професійної діяльності відзначені стипендіями НАН України (2006, 2012) та Президента України (2014-2015), Подякою від київського міського голови (2011), Премією президента України для молодих вчених (2015), почесною грамотою НАН України за досягнення у вирішенні наукових і науково-прикладних проблем, підготовці і вихованні кадрів (2018), а також Премією НАН України ім. Толубинського (2020).

З 01.11.2022 – завідувач відділу моніторингу та діагностики об’єктів енергетики Інституту загальної енергетики НАН України.

Приймає активну участь у діяльності кафедри з підготовки майбутніх фахівців в галузі «Біомедичної інженерії».

Викладає на кафедрі наступні навчальні дисципліни:

 1. Телекомунікаційні системи передачі інформації

Результати професійної наукової та/чи виробничої діяльності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus , Web of Science Core Collection;

1. Babak, V. P., & Kovtun, S. I. Calibration thermoelectric heat flux sensor in the diagnostic system of thermal state of electric machines. Tekhnichna elektrodynamika, № 1, 2019, p. 89–92. 10.15407/techned2019.01.089 (Scopus)

2. Dekusha L., Kovtun S., Dekusha O. Heat Flux Control in Non-stationary Conditions for In-dustry Applications. CONFER-ENCE PROCEEDINGS: 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electri-cal and Computer Engineering, Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019, M. Antyufeyeva (Ed.), р. 601-605 10.1109/UKRCON.2019.8879847 (Scopus)

3. Babak, V., Kovtun, S., Dekusha, O. Information-measuring technologies in the metrological support of heat flux measurements. CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2608, с.379-393. http://ceur-ws.org/Vol-2608/ (Scopus)

4. Dekusha O., Vorobiov L., Dekusha L., Babak V., Ivanov S., Kobzar S., Kovtun S., Dekusha H. Heat Exchange Simulation Of The Method And Portable Device For Measuring The Emissivity. 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). 2020. P. 450-455. 10.1109/ELNANO50318.2020.9088837. (Scopus)

5. Hotra, O., Dekusha O., Kovtun S. Analysis of the Characteristics of Bimetallic and Semiconductor Heat Flux Sensors for In-Situ Measure-ments of Envelope Element Ther-mal Resistance. Measurement, 2021, 109713. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109713 (Scopus)

6. Ковтун, С.І., Декуша, Л.В., Воробйов, Л.Й. Аналізування впливу параметрів випромінювача на передавання одиниці вимірювання теплового потоку. Slovak international scientific journal, 16(1), 2018, р. 51-54.

7. Ковтун, С.І., Іванов, С.О., Декуша, Л.В., Декуша, О.Л., Воробйов, Л. Й. Засоби вимірювання радіаційного теплообміну та інсоляції. World Science, 7(35), V.5, 2018, р. 31-38.

8. Ковтун, С., Бабак, В., Воробйов, Л., Декуша, Л., Волков, В., Бурова, З., Декуша, O., Вимірювання терморадіаційних характеристик спектрально-селективних матеріалів для космічних конструкцій. Traektoriâ Nauki, 4(6), 2018, р. 1009-1019

9. Kovtun, S., Babak, V. Ensuring the reliability of measuring results of the heat flux density at the non-destructive testing objects. International journal “NDT Days”, Volume 1, Issue 3, 2018, р. 398-405

10. Kovtun, S., Babak, V., Zaporozhets, A., Serhiienko, R. Methods and Means of Heat Losses Monitoring for Heat Pipelines. International journal “NDT Days”, Volume 1, Issue 2, 2018, р. 213-221

11. Kovtun, S., Babak, V., Dekusha, O., Ivanov, S. Information-measuring system for monitoring thermal resistance. CEUR Workshop Proceedings. 2019, Vol. 2387, p. 102-110. SCOPUS

12. Kovtun, S., Babak, V., Dekusha, O., Information-measuring technologies in the metrological support of heat flux measurements. CEUR Workshop Proceedings. 2020, Vol. 2608, p. 379-393. SCOPUS

13. Kovtun S., Dekusha O., Dekusha L., Vorobiov L. Simulation of system for reproduction of high intensity heat flux. Ukrainian Metrological Journal. Issue 3А, 2020, p. 145-152. ISSN 2522-1345 WEB OF SCIENCE https://doi.org/10.24027/2306-7039.3А.2020.218713

14. Ковтун С.І., Воробйов Л.Й., Декуша Л.В., Декуша О.Л., Іванов С.О., Метод вимірювання імпульсу теплоти з використанням законів регулярного режиму. Technique and technology of the future. 2020, с. 5-10. ISSN 2709-1783

15.Kovtun,S., Hotra, O., & Dekusha, O. (2021). Analysis of the Characteristics of Bimetallic and Semiconductor Heat Flux Sensors for In-Situ Measurements of Envelope Element Thermal Resistance. Measurement, 109713. SCOPUS https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109713

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

1. Патент 122166 Україна МПК F17D 5/02, G01K 17/00. Спосіб калориметричних вимірювань / Воробйов Л.Й., Декуша Л.В., Декуша О.Л., Іванов С.О., Ковтун С.І.; заявник і патентовласник Інститут технічної теплофізики НАН України, №a201807646; заявл. 10.04.2019; опубл. 25.09.2020, Бюл. №18.

2. Патент 123484 Україна МПК G01J 5/12. Прилад для вимірювання ступеню чорноти матеріалів / Бабак В.П., Воробйов Л.Й., Декуша Л.В., Декуша О.Л., Іванов С.О., Ковтун С.І.; заявник і патентовласник Інститут технічної теплофізики НАН України, №a201909901; заявл. 20.09.2019; опубл. 07.04.2021, Бюл. №14.

3. Патент 119687 України МПК G01K 19/00. Спосіб калібрування термоелектричних сенсорів теплового потоку / Ковтун С.І., Декуша Л.В., Воробйов Л.Й., Бабак В.П.; заявник і патентовласник Інститут технічної теплофізики НАН України, №a201706126; заявл. 19.06.2017; опубл. 25.07.2019р. , Бюл. №14. Бюл.№14.

4. Патент 124681 України МПК G01K 17/08, F17D 5/00. Спосіб визначення тепловтрат на ділянці теплотраси / Воробйов Л.Й., Декуша Л.В., Декуша О.Л., Іванов С.О., Ковтун С.І., Грищенко Т.Г.; заявник і патентовласник Інститут технічної теплофізики НАН України, №a201908892; заявл. 23.07.2019 ; опубл. 27.10.2021р., Бюл. №43.

5. Патент 121084 України МПК F17D 5/02, G01K 17/00. Спосіб діагностування технічного стану магістральних трубопроводів / Запорожець А.О., Ковтун С.І.; заявник і патентовласник Інститут технічної теплофізики НАН України, №aа201810886; заявл. 05.11.2018; опубл. 25.03.2020 р., Бюл. №6.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Грищенко, Т.Г., Декуша, Л.В., Воробьев, Л.И., Бурова, З.А., Ковтун, С.І., Декуша, О.Л. (2018). Теплометрия: теория, метрология, практика. Кн. 3: Теплометрическая аппаратура для решения прикладных задач : в 2 томах. Том 1 : Монография (Т.Г. Грищенко, Ред.). Київ: Ін-т технічної теплофізики НАН України, 433 с.

2. Розділ в монографії. Технічні науки. Zaporozhets A., Kovtun S., Dekusha O. System for Monitoring the Technical State of Heating Networks Based on UAVs. // Advances in Intelligent Systems and Computing IV/ Selected Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2019, September 17-20, 2019, Lviv, Ukraine // N. Shakhovska and M. O. Medykovskyy (Eds.): CCSIT 2019, AISC 1080, pp. 935-950, Springer Nature Switzerland AG, 2020. Doi: 10.1007/978-3-030-33695-0_61 SCOPUS

3. Теплометрия: теория, метрология, практика. Монография в трех книгах. Книга 3. Т 2.: Теплометрическая апаратура для решения прикладных задач / Т.Г. Грищенко, Л.В. Декуша, Л.И. Воробьев, З.А. Бурова, С.И. Ковтун, О.Л. Декуша ; под ред. д.т.н. Грищенко Т.Г. – К.: ТОВ «Наш формат», 2019. – 348 с.

4. Розділ в монографії. Технічні науки. Dekusha L., Kovtun S., Dekusha O. Heat Flux Control in Non-stationary Conditions for Industry Applications. CONFERENCE PROCEEDINGS: 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019, Mariya Antyufeyeva (Ed.), р. 601-605 DOI: 10.1109/UKRCON.2019.8879847 SCOPUS ISBN 978-1-7281-3882-4

5. Розділ в монографії. Технічні науки. Dekusha O., Kobzar S., Ivanov S., Kovtun S. Calorimetric method for measuring the emissivity of coatings and material surfaces. Technologie, procesy i systemy produkcyjne. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2019, p. 47-58.

6. Розділ в монографії. Технічні науки. Dekusha, O., Burova, Z., Kovtun, S., Dekusha, H., Ivanov, S. (2020). Information-Measuring Technologies in the Metrological Support of Thermal Conductivity Determination by Heat Flow Meter Apparatus. In Studies in Systems, Decision and Control (pp. 217-230). Springer. DOI:10.1007/978-3-030-48583-2_14 SCOPUS.

7. Розділ в монографії. Технічні науки. Zaporozhets, A., Burova, Z., Dekusha, O., Kovtun, S., Dekusha, L., Vorobiov, L., & Ivanov, S. (2022). Information Measurement System for Thermal Conductivity Studying. In Advanced Energy Technologies and Systems I (pp. 1-19). Springer. DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-85746-2_1 SCOPUS.

8. Metrology of heat flux measurements / V.P. Babak, S.I. Kovtun, L.V. Dekusha; Ed. by Corr. Memb. Member of the NAS of Ukraine V. Babak; Institute of Engineering Th ermophysics of the NAS of Ukraine. — Kyiv : Akademperiodyka, 2022. — 122 p.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня

28.09.2018 року захист дисертації на здобуття наукового ступеня д.т.н. із спеціальності 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента, член спеціалізованої вченої ради Д26.224.02 (Інститут технічної теплофізики НАН України, 2016-2021)

заступник голови спеціалізованої вченої ради Д26.223.03(Інститут загальної енергетики НАН Украї-ни, 2022)

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

наукове керівництво 1 науковим проєктом, відповідальний викона-вець 4 наукових проєктів, член редколегії наукового видання «Теплофізика та теплоенергети-ка», член редколегії наукового видання «Системні дослідження в енергетиці»

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

1.Ковтун, С.І., Воробйов, Л.Й. Квазідиференціальний приймач теплового випромінення. Збірник тез доповідей ХVII Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи», м. Київ, 15 – 16 травня 2018, с.186.

2. Воробйов, Л. Й., Декуша, Л. В., Декуша, О. Л., Ковтун, С. І., & Іванов С. О. Засоби та методики вимірювання терморадіаційних характеристик поверхонь. (2018). Тези доповідей XI Міжн. наук.-техн. конф. «МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (МЕТРОЛОГІЯ – 2018)». с.145. м. Харків 9 - 11 жовтня.

3. Ковтун С.І.. Метрологічне забезпечення моніторингу довкілля об’єктів енергетики. Тези доповідей ХІ міжнародної конференції, 21-22 травня 2019 р., Київ. Теплофізика та теплоенергетика, Том 41, № 5, 2019, С.107-108

4. Ковтун C. Шляхи реалізації простежуваності вимірювань поверхневої густини теплового потоку / Міжнародна конференція метрологів МКМ’2019: Тези доповідей XХІІІ Міжнародного семінару метрологів (МСМ’2019) до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 10–12 вересня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 40-41

5. Dekusha O., Kobzar S., Ivanov S., Kovtun S. Calorimetric method for measuring the emissivity of coatings and material surfaces // The IX Inter University Conference of Students, PhD Students and Young Scientists “ENGINEER OF XXI CENTURY”, The University of Bielsko-Biała, Poland, 06 December 2019

6. Ковтун С.І. Метрологічне забезпечення систем моніторингу довкілля об’єктів енергетики. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми обліку теплоти та води», м. Київ, 08 – 10 жовтня 2019 р.

7. Babak, V., Kovtun, S. Ensuring the reliability of measuring results of the heat flux density at the non-destructive testing objects. “NDT days 2018”, Sozopol, Bulgaria.

8. Воробйов Л. Й., Декуша Л. В., Декуша О. Л., Ковтун С. І., Іванов С. О. Диференціальний прилад для вимірювання коефіцієнту емісії поверхні. Тези доповідей ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції "МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА" ("МЕТРОЛОГІЯ–2020"), 6-8 жовтня 2020 р., С. 92. https://doi.org/10.24027/2306-7039.2A.2020.212829

9. Kovtun S., Dekusha O., Dekusha L., Vorobiov L. Simulation of system for reproduction of high intensity heat flux. Тези доповідей ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції "МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА" ("МЕТРОЛОГІЯ–2020"), 6-8 жовтня 2020 р., С. 107. https://doi.org/10.24027/2306-7039.2A.2020.212829

КУСТОВСЬКА АНТОНІНА ДМИТРІВНА

Image

Посилання на наукові профілі:

1.Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=88atOGUAAAAJ

Кафедра хімії і хімічної технології

Доцент,  кандидат хімічних наук

Викладає на кафедрі наступні навчальні дисципліни:

 1. Біохімія

Результати професійної наукової та/чи виробничої діяльності

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus , Web of Science Core Collection;

 1. Потенціал та перспективи вітчизняного виробництва біопалива на основі біомаси мікроводоростей/ О. Матвєєва, А.Кустовська, А. Шипілова.// Наукоємні технології. ̶    ̶   Т.49. №1.  ̶  С. 84-91
 2. Adsorption of methanol and water vapor on modified forms of mordenite–clinoptilolite rock/Antonina D Kustovska//Adsorption Science & Technology 2018, Vol. 36(3–4) 927–935. Scopus
 3. Моделювання структури супрамолекулярних комплексів борна кислота-пектин / С. В. Примаченко, А. Д. Кустовська, В. І. Максін, В. І. Чумак. // Наукові доповіді НУБіП України. – 2019. – №79. – 14 с. (DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.03.001)
 4. Calculations of supramolecular structures of peptidylboronic acid (bortezomib) with ABO blood system antigen/ A. D. Kustovska1, S. V. Prymachenko1 , Zh. M. Minchenko, T. F. Liubarets, O. O. Dmytrenko // ISSN 2409-4943. Biochem. J., 2019, Vol. 91, N 4, P. 70-75. Scopus
 5. Immunogenetic and pharmacochemical characterization of the abo system glycoprotein properties as criteria of individual sensitivity to antitumor agent bortezomib in the plasma cell myeloma patients / [Z. M. Minchenko, А. D. Kustovska, S. V. Prymachenko та ін.]. // Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2019. – №24. – С. 426–438. (Scopus, doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-426-438, Problems of Radiation Medicine and Radiobiology.2019;24:426-438.)
 6. Семейко К.В., Малиновский А.И., Гребеньков А.Ж., Саенко С.Ю., Лобач К.В., Кустовская А.Д., Ляпощенко А.А., Склабинский В.И. – Разработки технологий получения карбида кремния (Обзор). Вестник Национального ядерного центра Республики Казахстан. № 2(86). 2021. С. 30 –41. 
 7. Сімейко К.В., Маліновській А.І., Карсім С.О., Сидоренко М.А., Кустовська А.Д., Ляпощенко О.О., Купріянчук С.В. – Дослідження процесу одержання піровуглецю в електротермічному псевдозрідженому шарі. Енерготехнології та ресурсозбереження. № 3, С. 32 – 43.                    
 8. Вплив складу супрамолекулярних комплексів зостеран–борна кислота на ефективність ростових процесів злакових культур / С. В. Примаченко, А. Д. Кустовська, Д. С. Мохнєв. // Innovative Biosystems and Bioengineering. – 2019. – Т. 3, № 1. – с. 17-26 DOI: 10.20535/ibb.2019.3.1.154930
 9. Біологічна активність та біологічна доступність супрамолекулярних комплексів (пектин-борна кислота) в системах вищих наземних рослин / С. В. Примаченко, А. Д. Кустовська, Д. С. Мохнєв. // Проблеми екологічної біотехнології. – 2018. – №2. DOI: 10.18372/2306-6407.2.13222

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

 1. ORGANIC CHEMISTRY: multiple choice questions with explanations for pharmacy faculty students/ I.V. Nizhenkovska, A.D. Kustovska, O.I. Holovchenko, - K.: ФОП Лопатіна О.О., 2022. 222 с.
 2. ORGANIC CHEMISTRY. ANOXIC COMPOUNDS Manual А.Д.Кустовська, Т.В. Кравчук, О.П. Ващук.// Національний авіаційний університет, Київ 2017.190 с.
 3. Альтернативні палива / Кустовська А.Д., Іванов С.В., Бережний Є.О. // Підручник. – К.: НАУ, 2014. – 624 с.

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

 1. Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини. Біопалива: лабораторний практикум / уклад.: А.Д. Кустовська, С.В. Примаченко, С.В. Левченко, В.М. Руденко та ін.– К.: НАУ, 2022. –  84 с.      
 2. Газохімія. Термічні та термокаталітичні перетворення нижчих парафінових вуглеводнів: практикум / А. Д. Кустовська, С.В. Примаченко; С.В. Левченко; Т.Ю.Ясакова. – К.: НАУ, 56 с.
 3. Газохімія. Окиснювальні перетворення газоподібних вуглеводнів: /. Д. Кустовська, С.В. Примаченко, В.М. Руденко, Т.І.Кирик. – К.: НАУ,  52 с.
 4. Газохімія. Первинна переробка газу: практикум /. Д. Кустовська, В.Л.Чумак, М.Р.Максимюк, О.І.Косенко, О.С.Тітова. – К.: НАУ, 2022. 72 с.
 5. Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв: лабораторний практикум / В. В. Єфименко, А. Д. Кустовська, С. В. Примаченко, Т. І. Кирик. – К.: НАУ, 2021. – 68с.
 6. D. Kustovska, V.V. Iefimenko, S. O. Yurchenko Organic chemistry: A Guide to Laboratory Works. Approved by Academic Council of National Aviation University for University students of specialty 162 “Biotechnology and Bioengineering K.: NAU, 2019– 83 p
 7. Поверхневі явища та дисперсні системи: лабораторний практикум. / С. В. Іванов, М. Р. Максимюк, В. Л. Чумак, О. І. Косенко, А. Д. Кустовська – К.: НАУ, 2021. – 64с.
 8. Хімічна модифікація палив і мастил: лабораторний практикум /Уклад.: О.В. Полякова, О.С. Тітова, А.Д. Кустовська,О.Л. Матвєєва. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2021. – 64 с.

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

 1. Була офіційним рецензентом дисертаційної роботи Зудіної Луїзи Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10«Природничі науки», за спеціальністю 102 «Хімія», яка затверджена до захисту в 2021 році.
 2. Була офіційним рецензентом дисертаційної роботи Гаюк Надії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10«Природничі науки», за спеціальністю 102 «Хімія», яка затверджена до захисту в 2021 році.

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

 1. З 2022 року є керівником наукової теми «Одержання модифікованих полісахаридів та їх застосування в управлінні рановим процесом» № 28-2022/10.02.
 2. У 2021 р рецензувала статтю міжнародного міждисциплінарного журналу «Journal of Porous Materials» видавництва Springer (Impact factor 2.183 (2019).
 3. У 2018-2020 роках була керівником наукової теми «Особливості утворення комплексів полігідроксисполук з борною кислотою» Державний обліковий номер: 0220U103525 Державний реєстраційний номер: 0118U100041.

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

Проведення наукової та науково-технічної експертизи проекту 22020.01/0033 Національного фонду досліджень України за конкурсом «Наука для безпеки та сталого розвитку України» (договір Е 260 від 12.11.2021)

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. О.І. Косенко, А.Д. Кустовська, Т.Ю.Ясакова. Комплексні підходи до регенерації відпрацьованих авіаційних олив // X Всесвітній конгрес «Авіація у ХХІ столітті – безпека в авіації та космічні технології]», 28-30 вересня 2022 р.: матеріали доповідей – К.: НАУ, 2022. – С. 4.1.59-4.1.62.
 2. Catalytic activity of mordenite-containing rocks in methanol conversion to hydrocarbons/A.D. Kustovska, O.I. Kosenko, V.V. Efimenko // Ukrainian-Polish Symposium: ХVІ “Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications”,. August 28-31, 2018, Lublin, Poland. – Р. 8.
 3. О.I. Kosenko, A.D. Kustovska, Y.Gorstka. Additives to the diesel fuel on the basis of petroleum acids // The Еighth World Congress “Safety in Aviation and Space Technologies”, Oktober 10-12, 2018: materials of the reports. – K.: NAU, 2018.  – P.9.18 -9.20 (VIІI Всесвітній конгрес «Авіація у ХХІ столітті», 10-12 жовтня 2018 р.: матеріали доповідей – К.: НАУ, 2018. – С. 9.18-9.20)
 4. Iefymenko, E. Novoselov, A. Kustovska, N. Atamanenko, O. Iefimenko. Emission of oxygen dissolved in fuel at aircraft climb.// Aviation in the XХI-st century: the eight world congress, 10-12 October, 2018.: – К.: НАУ,2018.–P. 5.
 5. Єфименко В.В., Кустовська А.Д., Атаманенко Н.С., Єфіменко О.В. Визначення зміни основних показників якості моторної оливи Сastrol Magnetеc SAE 5w-30 в процесі експлуатації// Поступ в нафто-переробній та нафтохімічній промисловості: IХ Міжнародна науково-техн. конф.,14-17 травня 2018р. тези доп. :– Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – С. 294-298.
 6. Єфименко В.В., Кустовська А.Д., Атаманенко Н.С., Єфіменко О.В. Регенерація та використання відпрацьованих олив. Проблеми хіммотології: VI Міжнародна науково-техн. конф.,19-23 червня 2017р. тези доп. :– К.: НАУ, 2017.
 7. Єфименко В.В., Кустовська А.Д., Атаманенко Н.С., Єфіменко О.В. Регенерація авіаційних олив для турбореактивних двигунів. Авіа-2017: XIII Міжнародна науково-техн.конф., 19-21 квітня 2017р. тези доп. :– К.: НАУ, 2017. – С. 27.125–27.128.
 8. Зниження горючості полімерних матеріалів в присутності антипіренів різної природи/ Кустовська А.Д., Косенко О.І., Кухар М.В. // Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2021», 20-22 квітня 2021 р.: матеріали доповідей – К.: НАУ, 2021. – С.19.5-19.9
 9. О.І.Косенко, А.Д.Кустовська, Т.І.Кирик. Синтез та модифікування структури пористих оксидів мангану// Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність», 7-8 жовтня 2021 р.:матеріали доповідей – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. – С.6.
 10. Роль молекулярно-генетичних маркерів соматичних клітин, фармако-хімічних характеристик антигенів системи АВО та лікувальних засобів у виборі індивідуалізованих програм терапії хворих на хронічні лімфопроліферативні новоутворення / Ж.М. Мінченко, О. О. Дмитренко, А. Д. Кустовська, Т. Ф. Любарець,  С. В.Примаченко / VIІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», науково-практична конференція «Наукові розробки та їх використання в лабораторній діагностиці та клінічній практиці»  (Київ, 18 квітня 2019 р).
 11. Критерії перебігу плазмоклітинної мієломи / Ж. М.Мінченко, Т. Ф. Любарець, А. Д. Кустовська, О. О. Дмитренко / ІХ науково-практичній конференції «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» (Київ, 18–19 квітня 2019 р)

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

Викладання дисциплін «Хімія», «Загальна та неорганічна хімія» та «Органічна хімія» англійською мовою.

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

Керівництво учнем Києвської Малої академії наук – переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-досліднецьких робіт учнів-членів Малої академії наук (2020 р). Нагороджена грамотою Президії НАН України.

БІЛАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Image

Посилання на наукові профілі:

1.Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=k8rE4LQAAAAJ

Посада: доцент НАУ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

У 2000 році закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації за фахом «Біомедичні та технічні апарати та системи».

Кандидат технічних наук з 2005 року, дисертацію захистила 28 вересня 2005 року у спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету. Тема дисертації: «Динамічне проектування оптимальної системи стабілізації бічного каналу літака (для польотів у транспортних ешелонах)».

У 2007 році успішно закінчила курси підвищення кваліфікації здобувача в Інституті післядипломного навчання Національного авіаційного університету за курсом «Менеджмент освітянської діяльності».

01 липня 2011 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри систем управління літальних апаратів.

Основні етапи педагогічної діяльності:

 • З 2005 по 2006 рр. асистент кафедри систем управління Інституту аерокосмічних систем управління НАУ.
 • З 2006 по 2013 рр. доцент кафедри систем управління Інституту аерокосмічних систем управління НАУ.
 • З 2013 р. доцент кафедри систем управління літальних апаратів Інституту аеронавігації НАУ.

 

 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 15 років, усі в НАУ. Основні навчальні курси: Спецрозділи математики, Статистична динаміка систем управління, Технології системного управління організаціями, Математичне моделювання та оптимізація систем та процесів, Основи моделювання технологічних процесів, Методи оптимізації в керуванні та управлінні, Реалізація задач управління числовими методами.

Є автором 47 друкованих праць, з них 40 наукових та 7 навчально-методичного характеру: підручник «Статистична динаміка систем управління», навчальний посібник «Спецрозділи математики», конспект лекцій «Технології системного керування організаціями», методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології системного управління організаціями», методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Статистична динаміка систем управління», лабораторні практикуми «Основи моделювання технологічних процесів» та «Статистичне моделювання складних систем».

 

Викладає на кафедрі наступні навчальні дисципліни:

1. Основи системного аналізу та прийняття рішень

Результати професійної наукової та/чи виробничої діяльності

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Спецрозділи математики: навч. посібник / Н.В. Білак, О.А. Сущенко, А.М. Кліпа. – К.: НАУ, 2018. – 280с. ISBN 978-966-932-084-1

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Статистичне моделювання складних систем: лабораторний практикум / уклад.: Н.В. Білак, О.О. Абрамович, Т.А. Галагаз, Н.Д. Новицька. – К.: НАУ, 2021. – 68 с.

2. Моделювання процесів і систем авіоніки : практикум / уклад. : Н.В. Білак, О.M. Тачиніна, С.В. Павлова, О.І. Лисенко, В.Г. Романенко. — К. : НАУ, 2022. — 52 с.

3. Методи моделювання та оптимізації систем та процесів: лабораторний практикум / уклад.: Н.В. Білак, О.М. Тачиніна, О.І. Лисенко, Ю.В. Мельник. – К. : НАУ, 2022 – 52 с.

ПОЛІКАРПОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Image

Доцент, канд.техн. наук 

Викладає на кафедрі наступні навчальні дисципліни:

1. Електричні медичні вироби
2. Основи конструювання та виробництва медичної техніки

В 1999 закінчив факультет електроніки Національного технічного університету України НТТУ (КПІ) за спеціальність «Біомедична електроніка»

З 2003 р. працює у науково-технічному випробувальному центрі УкрТЕСТ державного підприємства «Укрметртестстандарт», кандидат технічних наук.

З 12.08.2012 – заступник- начальника відділу з випробувань на безпеку НТВЦ «УкрТЕСТ» ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»,

з 2019 р є провідним асесором міжнародної системи оцінки відповідності  та випробувань електротехнічних виробів (IECEE), член робочої групи комітету випробувальних лабораторій CTL IECEE за категоріями медичні вироби та вимірювальна техніка.

з 01.04.2021р. – заступник директора УкрТЕСТ з наукової та міжнародної діяльності

Приймає активну участь у діяльності кафедри з підготовки майбутніх фахівців в галузі «Біомедичної інженерії». Неодноразово був головою державної екзаменаційної комісії з захисту кваліфікаційних робіт.

Викладає на кафедрі наступні навчальні дисципліни:

1. Електричні медичні вироби

Результати професійної наукової та/чи виробничої діяльності

) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

1. Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Стандартизація продукції та послуг» для підготовки бакалаврів галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Укл. Полікарпов О.О., Зубрецька Н.А., Федін С.С.. – К.: НТУ, 2020. – 32 c.

2. Методичні вказівки до проведення виробничої практики для підготовки фахівців галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, що навчаються за освітньою програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» для здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти / Укл.: Полікарпов О.О., Зубрецька Н.А., Войченко Г.І. – К.: НТУ, 2020.

3. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Метрологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» / Укл. Полікарпов О.О., Войченко Г.І., Зубрецька Н.А.. – К.: НТУ, 2020. – 46 с.

  10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи,наявність звання «суддя міжнародної категорії»

Провідний асесор IECEE CB (IECEE - міжнародна система оцінки відповідності та випробувань електротехнічних виробів) з 2019 р.

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

O.О. Полікарпов, Н.А. Зубрецька Калібрування автоматизованих вимірювачів струмів витоку/ V Всеукр. наук.-техн. конф. „Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті CMSEE-2020” 27.11.2020 Полтава 2020. С.44-46.

ГІНДІКІН АНАТОЛІЙ ІСАКОВИЧ

Image

канд. техн. наук

Результати професійної наукової та/чи виробничої діяльності

Начальник науково-технічного випробувального центру УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ".

Пройшов в ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" шлях від інженера (1994 рік) до начальника центру (2003 рік).

Є технічний експертом Національного агентства з акредитації України технічний асесором міжнародної системи оцінки відповідності та випробувань електротехнічних виробів (ІЕСЕЕ)

З 2017 року - керівник Випробувальної служби УкрТЕСТ – найбільшого підрозділу з випробувань продукції в Україні.

Приймає активну участь у плануванні та організації навчального процесу кафедри, неодноразово був головою державної екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт.

Сфера наукових інтересів – організація та забезпечення якості випробувань медичної техніки, радіоелектронного та електричного обладнання

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)