Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Наскрізний міждисциплінарний курсовий проект (далі – НМКП) зі сталого розвитку передбачено навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» освітньо-професійної програми (ОПП) «Біомедична інженерія», спеціальності 163 «Біомедична інженерія».

НМКП зі сталого розвитку здобувачі вищої освіти (далі – студенти) виконують протягом трьох семестрів (семестри 3, 4 і 5) у напряму однієї тематики. НМКП на кафедрі БІКАМ студенти виконують на базі навчальних дисциплін ОПП «Біомедична інженерія».

Кінцевим результатом НМКП може стати новий продукт (технологічний процес, технічні та програмні засоби тощо), або пропозиції щодо вирішення завдань, сформульованих у курсовому проекті. Свою ідею з розробленими пропозиціями щодо її реалізації студент може у подальшому подати до інкубатора стартапів та інноваційних ідей НАУ.

Започатковану ООН ініціативу «Освіта сталого розвитку» активно підтримує Національний авіаційний університет (далі – НАУ, Університет), для якого актуальним є питання формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь та загальних навичок (soft-skills), необхідних для реалізації концепції сталого розвитку. Сталий розвиток (англ. Sustainable development) ‒ це загальна концепція необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Сучасні науковці визначають «сталий розвиток» як взаємозв'язок та баланс економічних, соціальних, екологічних, інституційних та інноваційно-технологічних компонентів з метою забезпечення максимального добробуту людини без ускладнення можливостей для майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Стійкий (сталий) розвиток виражає ідею досягнення гармонії між людьми, між суспільствами та природою, розв'язання протиріч, що існують у наш час (протиріччя між природою і суспільством, між екологією і економікою, між розвинутими країнами і тими, що розвиваються, між багатими і бідними, між уже сформованими потребами людей і розумними потребами, між теперішніми та майбутніми поколіннями тощо).

Дані методичні вказівки розроблено для організації курсового проектування та успішного виконання наскрізних міждисциплінарних курсових проектів зі сталого розвитку здобувачами вищої освіти – студентами освітнього ступеня (ОС) «Бакалавр» на кафедрі біокібернетики та аерокосмічної медицини (далі - БІКАМ).

©2019. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльний за WEB-сторінку- Безвершнюк К. О.

Main Menu